Deklaracja dostępności Cyfrowej

Strony Interetowej Mazury Zachodnie Od Kuchni

Deklaracja dostępności

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mazury zachodnie od kuchni

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-04. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-01-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-19.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Web Accessibility Evaluation Tool, (pod adresem internetowym: https://wave.webaim.org/).
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-01-19

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Biura
  • E-mail: biuro@odkuchni.travel
  • Telefon: +48 89 642 30 00

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna
  • Adres: Pl.1000-lecia P.P. 1A, 14-100 Ostróda
  • E-mail: biuro@mazury-zachodnie.pl
  • Telefon: +48 89 642 30 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

Informacja Turystyczna w Ostródzie, Pl. 1000-lecia P.P. 1A, 14-100 Ostróda.

Wejście do budynku od strony zachodniej. Budynek wyposażony jest w schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe oznaczone są naklejką w alfabecie Braille’a. W pomieszczeniu nie ma progów. Na miejscu dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Informacji Turystycznej. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

  • TAB – przejście do następnej pozycji
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji
  • ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji
  • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu i przesuwanie strony góra/dół
  • SPACJA – wybór pozycji
  • ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji

Strona Mazury Zachodnie od kuchni zawiera następujące ułatwienia:

  • Fokus wokół elementów nawigacyjnych
  • Podkreślenie odnośników
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Czcionki dla dyslektyków
  • Odcienie szarości
  • Przejście do treści
  • Wysoki kontrast
  • Kontrast negatywny

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstw Cyfryzacji poświęconej temu tematowi (http://www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa/).

Przejdź do zawartości