KONKURS KULINARNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu Kulinarnego pt.
„Smaki Mazur Zachodnich”.
2. Organizatorem Konkursu jest Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna w Ostródzie.

CEL KONKURSU
§ 2
Celem konkursu jest:
1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych Mazur Zachodnich.
2. Promocja tradycji kulinarnych pielęgnowanych z pokolenia na pokolenie.
3. Promowanie szlaku kulinarnego Mazury Zachodnie od Kuchni.

WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 3
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie członkowie szlaku kulinarnego Mazury Zachodnie od Kuchni.
3. W konkursie uczestniczą ekipy max. trzyosobowe.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest:
– w siedzibie Organizatora, Pl. 1000-lecia P.P. 1A, 14-100 Ostróda
– na stronie internetowej: www.odkuchni.travel
5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 10.05.2022 r.:
e-mail: biuro@odkuchni.travel (skan podpisanego własnoręcznie formularza), osobiście lub listownie na adres:
Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna
Pl.1000-lecia P.P. 1A, 14-100 Ostróda
6. Do konkursu można zgłosić dowolny rodzaj potrawy: zupa, danie główne, deser.
7. Jeden uczestnik/zespół może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę.
8. Potrawy będą nie będą oceniane z podziałem na poszczególne kategorie.
9. Niezbędnym elementem zgłoszenia jest opis historii zgłaszanej potrawy (skąd wziął się przepis, jakie pokolenia z niego korzystały/korzystają, związek przepisu z regionem Mazur Zachodnich, czy potrawa wiąże się z jakąś szczególną okazją?) oraz dokładny przepis wraz wykonaniem.
10. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków uwiecznionych fotograficznie bądź techniką filmową w trakcie przebiegu konkursu, a także o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do stworzonych przez siebie potraw na polach eksploatacji: uwiecznianie dowolną techniką, rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju mediach.

PRZEBIEG KONKURSU
§ 4
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

1. I etap- zgłoszenie potrawy:
1) przesłanie do dnia 10.05.2022 r.– wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z podanymi w formularzu załącznikami
2) przeprowadzenie posiedzenia komisji konkursowej, która oceni zgłoszone przepisy
3) wyłonienie uczestników finału konkursu
4) powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu do finału konkursu do dnia 14.05.2022 r.
5) finaliści konkursu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do finału konkursu telefonicznie bądź mailowo.

2. II etap- finał konkursu:
1) finał konkursu odbędzie się 05.06.2022 r. w godz. od 12:00 do godz. 17:00 na plaży przy Hotelu Anders podczas Festiwalu Kulinarnego Mazury Zachodnie od Kuchni, realizowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021 – 2030
2) finał konkursu będzie polegał na przygotowaniu zgłoszonej potrawy i zaprezentowaniu przed komisją konkursową
3) wyłonieni zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody określone w §7 niniejszego Regulaminu

ZASADY ZAKWALIFIKOWANIA DO FINAŁU KONKURSU
§ 5
1. Komisja powołana przez organizatora oceni nadesłane zgłoszenia.
2. Zgłoszenia zostaną ocenione zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym.
3. Składnikiem obowiązkowym w konkursie jest użycie produktu pochodzącego z regionu.
4. Pozostałe składniki drużyna dobiera indywidualnie według własnego uznania.
5. Prace konkursowe powinny być oryginalne.
6. Dania konkursowe muszą składać się z jadalnych produktów, dotyczy to również dekoracji.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji przepisów i zdjęć potraw konkursowych niezależnie od zajętego miejsca na stronie www.odkuchni.travel,
w Przewodniku Kulinarnym Mazury Zachodnie od Kuchni oraz innych publikacjach.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
§ 6
1. Finał konkursu odbędzie się 05 czerwca 2022 roku w godz. od 12:00 do godz. 17:00 na plaży przy Hotelu Anders podczas Festiwalu Kulinarnego Mazury Zachodnie od Kuchni, realizowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 -2030
2. Stanowisko konkursowe zostanie udostępnione drużynom na 30 min. przed rozpoczęciem konkursu. O godzinie 12.00 odbędzie się odprawa techniczna obowiązkowa dla wszystkich ekip konkursowych.
3. Organizator zapewnia oznaczone stanowiska konkursowe dla finalistów wyposażone w niezbędne elementy do wykonania potraw, z wyłączeniem naczyń do gotowania oraz zastawy stołowej.
4. Stanowiska będą wyposażone w stół roboczy z palnikiem gazowym ze stołem odstawczym.
5. Uczestnicy konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i koszty zakupu produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych, niezbędne akcesoria do przygotowania potraw: garnki, talerze, mikser.
6. Wszyscy uczestnicy konkursu występują w standardowych strojach kucharskich oraz fartuchach kucharskich z logo szlaku.
7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom obecnym w miejscu przeprowadzenia konkursu.
8. Czas trwania pracy to 90 minut.
9. Każdy uczestnik przygotowuje po 6 porcji degustacyjnych dania konkursowego, z czego jedna porcja powinna być odpowiednio prezentowana na stole, gdzie będzie oceniany sposób podania oraz fotografowana, 5 małych porcji należy podać Komisji Konkursowej do degustacji.
10. Podstawowe elementy wystroju stołu zapewnia organizator, natomiast według uznania uczestnik może zabezpieczyć we własnym zakresie.
11. Potrawy konkursowe zostaną wyeksponowane w przygotowanym przez organizatora miejscu. Każdy zespół otrzyma numer identyfikacyjny.
12. Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez powołanych przez Organizatora jurorów pod przewodnictwem Karola Okrasy.
13. Jury może przyznać każdej ekipie max 50 punktów.
14. Decyzja jury ustalająca wynik konkursu jest ostateczna i niepodważalna.
15. Drużyna, która zwycięży otrzyma tytuł „Smaki Mazur Zachodnich”.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§ 7
1. Oceny potraw i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona z 4-6 osób, powołana przez Organizatora.
2. Komisja konkursowa ocenia potrawy pod względem:
– wykorzystania produktów regionalnych,
– walorów smakowych,
– prezentacji i estetyki,
– atrakcyjności, oryginalności receptury,
– prostoty przygotowania
– opisu dotyczącego pochodzenia potrawy
3. Przewiduje się nagrody rzeczowe o wartości 500 zł każda za zajęcie 1,2,3 miejsca.
4. Pozostali uczestnicy otrzymują nagrody niespodzianki oraz certyfikaty udziału.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na scenie w dniu finału konkursu.
7. Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8
1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały podane w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych w publikacjach wydawanych przez Organizatora.

§9
Administratorem zebranych danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ‘Ochronie danych osobowych’ – Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 jest Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczną z siedzibą w Ostródzie. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§10
Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane na stronie internetowej www.odkuchni.travel, na stronach patronatów medialnych oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

§11
Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.

§12
Dodatkowych informacji udziela Marlena Rogowska tel. 501 220 085 oraz Dariusz Struciński
tel. 600 065 277, e-mail: dariusz.strucinski@gmail.com

Przejdź do zawartości